LANGUAGE : TH | EN
หน้าหลัก >> ผลิตภัณฑ์ & การบริการ >> ยีน >> NutriFit Gene Insight™
 
Gene Insight™
NutriFit Gene Insight™
Cardio Drug Gene Insight™
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารตอบโจทย์
ในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุด NutriFit Gene Insight™
คือ คัมภีร์ชีวิตสำหรับคุณ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพทางด้านโภชนาการ
พร้อมการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยการประมวล และสรุปผลอย่างครบ
วงจร เพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนให้บรรลุเป้าหมายของการดำรงชีวิตในการ
ตรวจเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เนื่องจากรหัสพันธุกรรมของเราไม่เปลี่ยนแปลง
ตลอดชีวิต

 
NutriFit Gene Insight™
สามารถรายงานผลทางพันธุกรรมส่วนบุคคล
สำหรับการจัดสมดุลอาหารและโภชนาการ ทำให้คุณเข้าใจ
ระบบเผาผลาญอาหารภายในร่างกาย และสามารถเลือกรับ
ประทานอาหารที่เหมาะสมสำหรับคุณ เพราะรหัสพันธุกรรม
ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความต้องการสารอาหารแตกต่างกัน
อีกทั้งยังสามารถเลือกอาหารเสริมจากธรรมชาติที่มีคุณภาพ
สูง รวมถึงโอกาสที่จะใช้โภชนาการเฉพาะบุคคลในการจัด
การโรคเรื้อรัง เช่น กลุ่มโรคทางเมตาบอลิก ซึ่งเป็นภาวะของ
โรคที่มีผลต่ออวัยวะในร่างกายหลายอย่างที่ทำให้เกิดความ
เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ และเบาหวานให้เกิดสูงขึ้น

 

NutriFit Gene Insight™ สามารถรายงานผลทางพันธุกรรมส่วนบุคคล
สำหรับวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อร่างกาย ทำให้คุณ
สามารถออกกำลังได้ตามรูปแบบที่ตัวคุณต้องการ เพื่อร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง รูปร่างที่กระชับทุกสัดส่วน เพราะรหัสพันธุ
กรรมที่ต่างกันส่งผลให้รูปแบบการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน
NutriFit Gene Insight™ จึงเข้ามามีบทบาทในการจัดรูปแบบของการ
ออกกำลังกายของแต่ละบุคคลเพื่อให้การออกกำลังกายของ
คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดและผลดีต่อสุขภาพจากการออก
กำลังกายในการลดน้ำหนัก,ไขมันส่วนเกิน ควบคุมไขมันใน
เลือด,เบาหวาน
รหัสพันธุกรรมที่แตกต่างกันของคนเราส่ง
ผลให้ความต้องการสารอาหารและการ
ออกกำลังกายที่แตกต่างกัน


NutriFit Gene Insight™ จึงเป็นคำตอบสำหรับคุณที่ต้องการ
มีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกและมีรูปร่างที่กระชับ
สัดส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
NutriFit Gene Insight™ กับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

• ห้องปฏิบัติการการตรวจสอบได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก CLIA ซึ่งเป็นมาตรฐานของห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นที่ยอมรับ
  ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งผลการตรวจสอบมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่า ร้อยละ 99
• มีระบบการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลตามมาตรฐาน GINA (Genetic Information Non-discrimination Act) และ
  HIPAA Regulation (Health Insurance Portability and Accountability) ซึ่งเป็นมาตฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา
  สำหรับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในบริการ NutriFit Gene Insight™
. ขั้นตอนที่ 1 เก็บตัวอย่างน้ำลายผู้ถูกตรวจ
(Customer saliva is collected.)
ขั้นตอนที่ 2 ส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการ
(Customer returns sample to the lab.)
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ
(DNA is processed and analyzed.)
ขั้นตอนที่ 4 ส่งผลการตรวจมายังแพทย์เพื่อให้คำแนะนำ
(Results are reported on customers’ secure online account.)

  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.