LANGUAGE : TH | EN
หน้าหลัก >> ทำไมต้องเป็นไทยสเตมไลฟ์ >> วิธีการจัดเก็บสเตมเซลล์จากเลือดในรกและสายสะดือ
 
ความเป็นมาของบริษัท ไทย สเตมไลฟ์
ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ประสบการณ์การเบิกใช้จริง
มาตราฐานการรับรอง และรางวัล
วิธีการจัดเก็บสเตมเซลล์จากเลือดในรกและสายสะดือ
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด
 
stemcells
 
stemcells บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด ได้จัดเตรียมชุดอุปกรณ์การเก็บสเต็มเซลล์สำหรับแม่ เพื่อเตรียมพร้อม
ในการเก็บสเต็มเซลล์โดยคุณแม่สามารถนำชุดอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้มอบให้กับทีมแพทย์และพยาบาล
ที่ทำคลอด ซึ่งกระบวนการเก็บจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที ไม่สร้างความเจ็บปวดและไม่มีอันตราย
ใดๆทั้งสิ้น ต่อคุณแม่ และทารก โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
stemcells
stemcells stemcells stemcells
1. สูตินรีแพทย์ทำคลอดทารก 2. กุมารแพทย์ หรือ ทีมพยาบาลจะนำ
ทารกที่คลอดแล้วไปทำความสะอาด
และตรวจเช็คร่างกาย
3. สูตินรีแพทย์จะทำการเก็บเลือดจากรก
และสายสะดือที่อยู่ภายในครรภ์มารดา
 
stemcells stemcells stemcells
4. ทันทีที่เลือดจากรก และสายสะดือ
ถูกนำส่งมาที่ห้องปฏิบัติการไทย
สเตมไลฟ์ ข้อมูลลูกค้าจะถูกบันทึก
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้าง
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล สำหรับบ่ง บอก
ความเป็นเจ้าของสเต็มเซลล์เพื่อใช้
ติดถุงเก็บสเต็มเซลล์ หลอดเก็บตัว
อย่างเลือดและผลการทดลองทาง
ห้องปฏิบัติการ ส่วนถุงเลือดจะถูก
ทำความสะอาด และนำส่งเข้าสู่ห้อง
ปลอดเชื้อ เพื่อทำการคัดแยกสเต็ม
เซลล์ด้วยวิธีการที่เฉพาะบุคคล
สำหรับถุงเลือดแต่ละถุง
5. หลังจากนั้น เลือดจากรก และสาย
สะดือจะถูกนำเข้าเครื่องปั่นแยกสเต็ม
เซลล์ อัตโนมัติ หรือ เครื่อง SEPAX
ซึ่งป็นเครื่องปั่นแยกสเตมเซลล์ ที่ได้
การยอมรับทั่วโลกถึงประสิทธิภาพ
และมาตรฐานในการคัดแยกสเต็ม
เซลล์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ธนาคารสเต็มเซลล์ชั้นนำ โดยเครื่อง
SEPAX จะดำเนินการคัดแยกสเต็ม
เซลล์ ทีละถุง ด้วยชุดปั่นแยกสเต็ม
เซลล์ แบบใช้แล้วทิ้ง ดังนั้น กระบวน
การคัดแยกสเตมเซลล์จึงปราศเชื้อ
เพราะ ทำภายใต้ระบบปิดอย่างแท้จริง
จึงลดความเสี่ยงที่สเต็มเซลล์ของท่าน
จะติดเชื้อจากวิธีการคัดแยกวิธีอื่นๆ
6. ต่อจากนั้น สเต็มเซลล์ ซึ่งผ่านการคัด
แยกแล้ว จะบรรจุลงในถุงแช่แข็งสเต็ม
เซลล์ ซึ่งจะผ่านเข้าสู่กระบวนการเติม
สารป้องกันการแช่แข็ง เพื่อรักษาสภาพ
ของเซลล์ให้คงคุณสมบัติ และประสิทธิ
ภาพของเซลล์เมื่อมีการละลายเซลล์
เพื่อนำไปใช้ในการรักษา การเติมสาร
ป้องกันการแช่แข็งนี้ จะทำโดยการผสม
สารป้องกันการแช่แข็ง ที่อุณหภูมิต่ำ
อย่างช้าๆ เพื่อให้สารป้องกันการแช่แข็ง
ผสมกับสเต็มเซลล์ในถุงแช่แข็งสเตม
เซลล์อย่างทั่วถึง ด้วยเครื่องเติมสารป้อง
กันการแช่แข็งอัตโนมัติที่เรียกว่า เครื่อง
cool mix หลังจากนั้นถุงสเต็มเซลล์จะ
ถูกห่อด้วยพลาสติกชนิดพิเศษอีกชั้นหนึ่ง
ก่อนที่นำไปลดอุณหภูมิลง 1 °C ต่อนาที
จนกระทั่งถึง -40 °C และลดลงทีละ
4.5 °C ต่อนาทีจนกระทั่งถึง -180 °C
ด้วยเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ
(Control Rate Freezer) และนำไปแช่
แข็งในชั้นไนโตรเจนเหลว ที่มีอุณหภูมิ
อยู่ที่ -196 °C ในถังเก็บสเต็มเซลล์ต่อไป
จนกว่าจะมีการเบิกใช้
 
 

 


  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.