LANGUAGE : TH | EN
หน้าหลัก >> ทำไมต้องเป็นไทยสเตมไลฟ์ >> ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
 
ความเป็นมาของบริษัท ไทย สเตมไลฟ์
ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ประสบการณ์การเบิกใช้จริง
มาตราฐานการรับรอง และรางวัล
วิธีการจัดเก็บสเตมเซลล์จากเลือดในรกและสายสะดือ
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด
 
stemcells
ไทย สเตมไลฟ์ เป็นองค์กรเอกชนแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่ให้บริการฝากเก็บรักษาสเต็มเซลล์ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการเก็บ
รักษาสเตมเซลล์ซึ่งผ่านการฝึกอบรมทั้งจากใน และต่างประเทศ ท่าน
สามารถมั่นใจว่าสเต็มเซลล์อันมีค่ายิ่งของบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน จะ
ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ภายใต้เทคโนโลยี และ
อุปกรณ์มาตรฐานสากลเช่นเดียวกับในทวีปยุโรป และอเมริกา นอกเหนือ
จากความมั่นใจในการรับใช้ดูแลสเต็มเซลล์ บริษัทมีความภูมิใจในบริการ
และปฏิญญาที่มอบให้ลูกค้าทุกท่าน อันประกอบด้วย
stemcells
stemcells
10 S ระบบการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ไทย สเตมไลฟ์
stemcells stemcells stemcells
Scan
มีระบบการป้องกัน และรักษา
ความปลอดภัยของสเต็มเซลล์
ด้วยระบบ Finger Scan ในการ
เข้า-ออก ห้องปฏิบัติการ
Sight
นำนวัตกรรมใหม่ซึ่งเรียกว่า
ระบบ Sight ได้รับการดูแล
และตรวจสอบระบบการทำ
งานตลอด 24 ชั่วโมงด้วย
กล้อง CCTV เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยของสเต็มเซลล์
Sepax
ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุด
ระบบหนึ่งของโลก มาใช้ใน
การคัดแยกสเต็มเซลล์แบบ
อัตโนมัติที่สามารถคัดแยก
สเต็มเซลล์ได้มากกว่าวิธี
อื่นๆ อีกทั้งยังไม่เกิดการปน
เปื้อน
 
stemcells stemcells stemcells
Sterility
เป็นห้องปลอดเชื้อ
Clean Room (Class 100)
ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานห้อง
ผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาล
ชั้นนำ จึงไม่มีการปนเปื้อน
เชื้อในชั้นบรรยากาศ
Stringent
ระบบตรวจวัด และบันทึก
อุณหภูมิของถังเก็บสเต็มเซลล์
ทุกถัง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
จากภายใน ภายนอกห้องปฏิบัติ
การ รวมทั้งมีระบบการตรวจวัด
ระดับของความดันอากาศ ความ
ชื้น อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม
และปริมาณออกซิเจนในพื้นที่
เขตควบคุมพิเศษอยู่ตลอดเวลา
เพื่อความปลอดภัยของถังเก็บ
สเต็มเซลล์ และเจ้าหน้าที่ห้อง
ปฏิบัติการ
Stability
ถังเก็บสเต็มเซลล์ถูกควบคุม
ดูแลรักษาอุณหภูมิ ด้วย
ไนโตรเจนเหลว จึงสามารถ
สร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิด
ผลกระทบเมื่อเกิดการขาด
แคลนกระแสไฟฟ้า
 
stemcells stemcells stemcells
System
ระบบความปลอดภัยสูงสุด
ของถังเก็บสเต็มเซลล์ โดย
ทำการติดตั้งระบบ
Double Alarm System
ในการแจ้งเตือนในกรณีเกิด
เหตุการณ์ผิดปกติของถังเก็บ
สเต็มเซลล์
Secured Data
ระบบการป้องกันและสร้าง
ความปลอดภัยสูงสุดไม่ให้
เกิดการรั่วไหลของข้อมูล
ลูกค้าสมาชิกที่เก็บสเต็ม
เซลล์ มาตรฐานการรับรอง
ISO/IEC: 27001:2005
Safeguard
แผนป้องกัน และเตรียมความ
พร้อมสำหรับสภาวะการณ์ฉุก
เฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
 
  stemcells  
  Security
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และตำรวจ ในการดูแลความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 

 


  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.